ఆ పూర్వమే అపూర్వం

పూర్వం….విద్యార్థి తప్పు చేసినపుడు ఉపాధ్యాయుడు వివిధ రకాలుగా శిక్షిస్తాడు. దాని అర్థం క్రింది విధాలుగా ఉంటుంది.

  • 1.మోకాళ్ళమీద కూర్చోబెడితే – వినయంగా ఉండాలని.
  • నోటిమీద వేలు వేసుకోమంటే – నీగురించి నీవు గొప్పలు చెప్పుకోవద్దని.
  • చెవులుపట్టుకోమంటే – శ్రద్ధగా వినమని.
  • బెంచీ ఎక్కి నిలబడమంటే – నీవు చదువులో అందరి కంటే పైన ఉండాలని.
  • చేతులెత్తి నిలబడమంటే – నీ లక్ష్యం ఉన్నతంగా ఉండాలని.
  • గోడవైపు చూస్తూ నిలబడమంటే – ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోమని.
  • తరగతిగది బయట నిలబెడితే – పరిసరాలను పరిశీలించి నేర్చుకోమని.
  • బ్లాక్ బోర్డ్ తుడవమంటే – తప్పులు సరిచేసుకోమని.
  • ఏదైన విషయం ఎక్కువసార్లు వ్రాయమంటే – గెలిచే వరకూ పోరాడమని.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *